isnet.net.tr isnet.net.tr - .. :: ??Net :: ..

isnet.net.trWebsite Profile

Title: .. :: ??Net :: ..
Keywords: alternatif telekom operat?rü, telekomünikasyon, yeni nesil telekom operat?rü, lider alternatif telekom operat?rü, ileti?im ??zümleri, bilgi teknolojileri hizmetleri, ses hizmeti, mpls vpn hizmeti, in...
Description:TüRK?YE’nin Yeni Nesil Telekom Operat?rü “??Net” kurumlar?n bilgi ve ileti?im alan?ndaki ihtiya?lar?n? kar??l?yor
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

isnet.net.tr Information

Website / Domain:isnet.net.tr
Website IP Address:213.143.239.67
Domain DNS Server:ns3.is.net.tr,ns1.isnet.net.tr,ank.isbank.net.tr

isnet.net.tr ranks

Alexa Rank:499307
EveryoneDomain Rank:5
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

isnet.net.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$225,653
Daily Revenue:$618
Monthly Revenue:$18,546
Yearly Revenue:$$225,653
Daily Unique Visitors:56,877
Monthly Unique Visitors:1,706,310
Yearly Unique Visitors:20,760,105

isnet.net.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/6.0
Date Mon, 22 Oct 2018 00:57:01 GMT

isnet.net.tr WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
alternatif telekom operat?rü 0 0.00%
telekomünikasyon 1 0.23%
yeni nesil telekom operat?rü 0 0.00%
lider alternatif telekom operat?rü 0 0.00%
ileti?im ??zümleri 0 0.00%
bilgi teknolojileri hizmetleri 0 0.00%
ses hizmeti 0 0.00%
mpls vpn hizmeti 0 0.00%
in... 0 0.00%

isnet.net.tr Similar Website

Domain WebSite Title
atnet.org AT NET
netcombotv.com.br NET
notonthe.net Not on the Net
annet.pl AN-NET
thenet.fr The net
onthe.net.au On The Net
for-net.pl FOR-NET
net.co.nz Net
grupoperinola.net .NET
net-at-work.com net
schoolcard.net ????NET
gopalgonj.net ????????? .net – ????????? ???? ???????? ????? ?????? ????????
genicolog.net ???????? net | ???? "???" ??????? ???? ??????? ?????? ?"? ???? ?????
fmnuevomilenio.com Net
xn--m3cazu9fi4l.net ??????? ????????? ?????? ?????? | ???????.net
xn--42cgk1gc8crdb1htg3d.net ???????? ???? - ??? ????????????????? || ????????????.NET
0x5c.net \.net
xn--of0bv77a34atzj.kr ????/????.net

isnet.net.tr Alexa Rank History Chart

isnet.net.tr aleax

isnet.net.tr Html To Plain Text

.. :: ??Net :: .. Yasal Uyar? “??Net A.?.’nin web sitesinin herhangi bir sayfas?na girerek, a?a??da belirtilen ?artlar? kabul etmektesiniz. Bu web sitesinin tüm haklar? ??Net Elektronik Bilgi üretim Da??t?m Ticaret ve ?leti?im Hizmetleri A.?. (??Net A.?.)'ne aittir. Web sitemizde bulunan tüm yaz?l?m, i?erik ve g?rseller aksi belirtilmedi?i takdirde ??Net A.?.’nin mülkiyetinde olup ilgili yasal mevzuat uyar?nca korunmaktad?r. Bu yaz?l?m, i?erik ve g?rseller ??Net A.?.’nin yaz?l? izni olmadan k?smen veya tamamen kullan?lamaz, ?o?alt?lamaz, de?i?tirilemez ve da??lt?lamaz. Web sitesi üzerindeki marka, logo ve amblemler ??Net A.?.'n?n marka haklar?na tabi olup ilgili mevzuat uyar?nca korunmaktad?r. Web sitemiz, herhangi bir ki?isel bilgi verilmeden ziyaret edilebilir ve incelenebilir. Web sitemize ki?isel bilgi giri?i yap?lmas? durumunda, vermi? oldu?unuz bilgileriniz, hizmet sunma amac? ile kaydedilir. Kay?t alt?na al?nan ki?isel bilgileriniz ??Net taraf?ndan Bilgi Güvenli?i Y?netim Sistemi kapsam?nda korunmaktad?r. ??Net A.? bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfalar?, bilgileri, g?rsel unsurlar?, i?eri?i ?nceden bildirimde bulunmadan de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. ??Net A.?. ‘nin mevzuattan do?an tüm haklar? sakl?d?r.Web sitemizde yay?nlanan bilgiler sadece tan?t?m ve bilgilendirme amac? ile s?n?rl? olup, hi?bir ki?i ve/veya kurulu?a herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü i?ermemektedir.” 09.04.2017 English WebMail Online ??lemler HAKKIMIZDA ?irket Profili Genel Müdürümüzün Mesaj? Vizyonumuz & Misyonumuz Teknolojik Altyap?m?z ?nsan Kaynaklar? Haberler ve Duyurular Bilgi Toplumu Hizmetleri H?ZMETLER?M?Z Nette Fatura (e-fatura) LucaNet Muhasebe Hizmetleri Ses Hizmetleri ?nternet Eri?im Hizmetleri MPLS VPN Hizmetleri Veri Merkezi Hizmetleri BT ??zümleri Uydu Hizmetleri Hizmet S?zle?melerimiz E-posta Ayarlar? ??TEBULUT BA?ARI ?YKüLER? ?LET???M Adres ve Telefonlar Konum Bilgileri Tüketici ?ikayetleri ve ?nerileri E-fatura Hizmetleri LucaNet Muhasebe Hiz. Ses Hizmetleri ?nternet Hizmetleri Veri Merkezi Hizmetleri Sanal A? (VPN) Hizmetleri Uydu Hizmetleri BT ??zümleri Hizmetleri ??teSMS Portal? ??teBulut Portal? Adsl Ba?vuru ??in T?klay?n?z Alan Ad? Almak ??in T?klay?n?z Mü?teri Sorumluluklar? Güvenli ?nternet Haberler & Duyurular e-D?nü?üm R?portaj?m?z BT Haber de! Kamunun kontrol ve denetim imkan? art?yor. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Ekonomik ve güvenli ar?iv i?in NetteAr?iv! Haberimizi okumak i?in t?klay?n?z. Art?k Bal?kesir ?amucu da bir ??Net orman?m?z var! Yeni y?l bütün umutlar?n ye?erip büyüdü?ü bir y?l olsun diye, ??Net ailesi olarak 1710 fidan diktik. Art?k Bal?kes... ?zye?in üniversitesinde ??teBulut Hizmetlerimizi Anlatt?k. ?? Geli?tirme ve Sat?? ?ncesi Mühendislik Müdürümüz Mehmet Kaya, ISACA ?stanbul Chapter ?n davetlisi olarak, ... ?ZM?R SMMM Odas?nda Luca e-Defter Semineri Ger?ekle?tirildi. ?? Ortaklar? Müdürümüz Ayhan Akg?z ?ZM?R SMMM Odas?nda Ger?ekle?tirilen Luca e-Defter Seminerinde Sunumunu ... ??le Bulu?malar Etkinli?indeydik. 7 Aral?k günü Four Seasons Otelde düzenlenen ??le Bulu?malar Etkinli?indeydik. Ekonomist Dergisindeyiz! Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Hali? Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bili?im Zirvesi'nde yerimizi ald?k., Ayr?nt?lar i?in t?klay?n?z. ?stanbul Maratonunda ?yilik Pe?inde Ko?tuk 13 Kas?m 2016 tarihinde düzenlenen ?stanbul Maratonunda Ad?m Ad?m TEMA A?a? Karde?li?i Kampanyas? Kapsam?nda ?yilik Pe?inde K... H?zl? Dijital D?nü?üm Deste?i Sunuyoruz Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Fortune Dijital Dergisindeyiz. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. NetteAr?iv Uygulamam?z Hizmetinizde! Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z. NetteFatura Bilgilendirmesi Gümrük ??lemleri K?lavuzu kapsam?nda, ?hracat Faturalar? ve Yolcu Beraber E?ya Faturalar? alt uygulamalar? ile ilgili bilgilendirme i?in t?klay?... ??Net'in Genel Müdür Yard?mc?l???na Aytül SEPETC? Atand? Haberin devam?n? okumak i?in t?klay?n?z. 15 Temmuz ??Net'in De?erini Ortaya Koydu Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Fortune Digital Dergisindeyiz. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. BT Haber e-D?nü?üm dosyas?nday?z. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. BT Haber Uydu Teknolojileri Say?s?nday?z. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Denizli Ticaret Odas?nda NetteFatura'y? Anlatt?k. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. 2016 Teknoloji ve Sekt?r ?ng?rüleri R?portaj?m?z BT Haber Dergisinde.. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. LucaNet & NetteFatura 2016 ?zel Kampanyas?! Bu kampanyay? ka??rmay?n! Fortune Dijital Dergisindeyiz. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. KOB?'ler ve E-D?nü?üm R?portaj?m?z BT Haber'de.. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. ?stanbul SMMMO E-Uygulamalar Semineri Büyük ?lgi G?rdü. Büyük ?lgi G?ren ?stanbul SMMMO E-Uygulamalar Seminerinde ?? Ortaklar? Müdürümüz Ayhan Akg?z Sunumunu Ger?ekle?t... Fortune Digital Dergisindeyiz. Fortune Digital Dergisi - Kas?m say?s?nda Sat??, Pazarlama ve Mü?teri ?li?kileri Direkt?rümüz Aytül Sepetci r?portaj?n? okuyabilirsiniz. Ayr?nt?... 16 Ekim'de düzenlenen ERP Komitesi ve Kurumsal D?nü?üm Platformu'nde di?er ?zel entegrat?rlerle bir araya geldik., Haberi okumak i?in t?klay?n?z. ?SMO E?itim Seminerindeydik. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Ad?yaman'da Serbest Muhasebeci ve Mali Mü?avirlere E-fatura Sunumumuzu Ger?ekle?tirdik., Haberi okumak i?in t?klay?n?z. ?orum SMMMO Luca Seminerinde ?zel Entegrat?r Olarak Sunumumuzu Ger?ekle?tirdik., Haberi okumak i?in t?klay?n?z. E-Ar?iv Hizmetimiz ile Yeni Y?la Haz?r?z. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Edremit Ticaret Odas? ve Bal?kesir SMMMO Luca E?itiminde E-Fatura ?zel Entegrat?rü Olarak Sunumuzu Ger?ekle?tirdik., Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Kocaeli SMMMO E-D?nü?üm Seminerinde E-Fatura Hizmetleri Sunumunu Ger?ekle?tirdik., Haberi okumak i?in t?klay?n?z. Hizmetix Dergisindeyiz. KOB? ler ve E d?nü?üm konulu haberimizi okumak i?in t?klay?n?z. BT Haber Perakende Ekindeyiz. Sat??, Pazarlama ve Mü?teri ?li?kileri Grup Müdürümüz P?nar Tüfenkci g?rü?lerini aktard?. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. BT Haber Güvenlik Dosyas?nday?z. Güvenlik Sistemleri K?demli Uzman?m?z Ahmet Selvi BT Haber Güvenlik Dosyas?nda G?rü?lerini Payla?t?. Haberi okumak i?in t?klay?n?z. ??Net ve BySharing.com ?? Ortakl??? Anla?mas? ?mzalad?. Türkiye’nin lider telekomünikasyon ?irketlerinden ??Net ile KOB? ticari hayat?na dan??manl?k hizmetleri sunan By... Telepati 20.Y?l ?zel Say?s?nday?z. Sat??, Pazarlama ve Mü?teri ?li?kileri Direkt?rümüz Aytül Sepetci ile yap?lan r?portaj? okumak i?in t?klay?n?z. Capital Dergisi Telekom Liderleri Ekindeyiz. Genel Müdürümüz Selim Selvi g?rü?lerini aktard?. Haberin ayr?nt?lar? i?in t?klay?n?z. IT Network Dergisi E-d?nü?üm Say?s?nday?z. Sat??, Pazarlama ve Mü?teri ?li?kileri Direkt?rümüz E-d?nü?üm ile ilgili g?rü?lerini payla??yor. Ayr?nt?lar i?in t?klay?n?z. Numara Blo?u Devri Komtürk’e tahsisli 8507499xxx ve 2129500xxx numara bloklar? ??Net’e devredilmi?tir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. BT Haber Kobi'ler ve D?nü?üm Dosyas?nday?z. Sat??, Pazarlama ve Mü?teri ?li?kileri Direkt?rümüz Aytül Sepetci g?rü?lerini aktard?. Ayr?nt?lar i?in t?...

isnet.net.tr Whois

Domain Name: ISNET.NET.TR


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en